Обучения и семинари

15+

години успешен опит

Области

Дружеството организира провеждането на присъствени и онлайн обучения и семинари в следните области:

01

Превенция на изпирането на пари

и финансирането на тероризма, съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и международните стандарти

03

Превенция и противодействие

на корупцията, предотвратяване на конфликт на интереси и гражданска конфискация (отнемане на незаконно придобито имущество)

02

Противодействие на вътрешни заплахи

и корпоративна корупция

04

Други

Ползи

Завършилите успешно проведените обучения се ползват със следните преимущества:

Подобряване

качеството на предлаганите услуги и повишаване подготовката на задължените лица и създадените към тях Специализирани служби по ЗМИП

Придобиване

на допълнителни специализирани познания и подготовка по прилагане на мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма, корупцията и конфликта на интереси в организационната единица

Минимизиране

на финансовия, регулаторния и репутационния риск чрез осигуряване на възможност за постигане на едно по-високо ниво на нормативно съответствие и ефективност при прилагането на нормативните изисквания

Получаване

на по-задълбочени познания за добрите практики в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, с което се осигурява на обучаемите лица възможността за актуализиране и подобряване на внедрените вътрешни процедури, както и за вземане на адекватни и правилни решения по различни казуси

Осигуряване

на възможност да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице при евентуално възникване на случаи на съмнителни операции, сделки и клиенти, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм, да се създаде адекватна и съобразена с установения и оценен риск вътрешна организация за реакции при реализиране на подобни сценарии, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност и специфична квалификация на отговорните служители

Възможност

за обучаемите лица да подобрят вътрешните си бизнес практики и процеси, да повишат нивото на вътрешна сигурност и да придобият нови теоретични и практически познания за начините за засичане и установяване на вътрешни заплахи и вътрешно корупционни практики, както и методите за противодействие и предотвратяване на такива заплахи

Изпълнение

на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП за осигуряване на обучение на служителите на задължените лица за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им, включително чрез обучения, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма

Различен подход

С цел осигуряване на максимално качествена и насочена към нуждите на клиента услуга, любезно каним нашите бъдещи клиенти да се чувстват свободни да ни изпращат предложения за конкретни теми, които считат, че биха били полезни за общността в съответния професионален сектор, за да бъдат подготвени и представени от нашите експерти.

До момента този подход не е прилаган от организаторите на семинари в страната. Обикновено се предпочита представяне на готови теми, предварително заложени от организаторите и лекторите, които не винаги отговарят на специфичните нужди на аудиторията.

Нашето предложение е да максимизираме ползата за бъдещите участници в семинарите и обученията, като им предоставим възможността сами да посочат водещи по значение за тях теми, които да бъдат разработени и представени от лектори с доказана експертиза и с дългогодишен професионален опит в съответната област.

Сертифициране

На лицата, присъствали на семинари и преминали обучения на теми, свързани с прилагането на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и други относими актове, се издават поименни сертификати, които се признават от държавните надзорни органи за целите на документиране изпълнението на задълженията на лицата по чл. 4 от ЗМИП за провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения по приложението на нормативната уредба и поддържане на квалификацията на задължените лица и техните служители, отговорни за изпълнението на законовите изисквания.

Лектори

Дружеството работи с висококвалифициран екип от признати на национално и международно равнище експерти с дългогодишен опит и изключително задълбочени познания за теорията и практиката в съответните сфери на дейност, както и с високо ниво на презентационни и комуникационни умения.

Всички лектори са действащи практици, които имат зад гърба си дълги години трудов стаж, натрупан както в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, така и в различни сфери на частния сектор.

Дългогодишен опит и задълбочени познания