Независими оценки на вътрешните процеси

Насоченост и обхват

По възлагане от клиента извършваме индивидуални и независими външни оценки на вътрешноорганизационните процеси при различни видове задължени лица по ЗМИП от финансовия и нефинансовия частен сектор, свързани с имплементирането и ефективното изпълнение на задълженията, възникващи от разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Оценките представляват своеобразен одит на дейността на задълженото лице по изпълнението на нормативните му задължения в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и могат да бъдат цялостни или частични (по конкретни теми или отделни казуси).

Оценките се обективират в писмен доклад, съдържащ насоки за подобряване на работата и препоръки за отстраняване на евентуално установени пропуски и несъответствия.

Консултанти

Нашите консултанти са експерти с богат опит в сферата и до момента са извършили редица оценки на процесите в големи дружества от финансовия и нефинансовия сектор по отношение на правилното и ефективно практическо прилагане от тяхна страна на мерките по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Част от консултантите са бивши служители на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и на Комисията за финансов надзор, като в рамките на възложените им функции са извършили десетки проверки на място и по документи на задължени по ЗМИП лица, чието съдържание е пряко насочено към пълното и законосъобразно изпълнение на нормативните изисквания от задължените лица, установяване на индикатори и схеми на изпиране на пари, както и вътрешни измами и измами с финансови инструменти.

Някои от нашите консултанти са сертифицирани от международни организации за извършването на одити и оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма при отделни пазарни участници.

Всички експерти в нашия екип са действащи практици, които имат зад гърба си дълги години юридически стаж, натрупан както в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, така и в различни сфери на частния сектор.

Цена

Цената за предоставяне на консултации се договаря индивидуално за всеки отделен случай и зависи от вида на консултацията (устна или писмена), нейната насоченост и специфика, времето и срокът, необходими за предоставяне на услугата и др.

При желание и необходимост от предоставяне на чести или периодични консултации, можем да предложим индивидуално изработен абонаментен план с определена продължителност и обем на включените в него услуги, съобразени с Вашите специфични нужди и изисквания.

За повече информация не се колебайте да ни потърсите, като използвате данните за връзка с нас, посочени в раздел Контакти .