Вътрешнофирмени обучения

15+

години
успешен
опит

Области

Дружеството предлага провеждането на индивидуално договорени вътрешнофирмени обучения в следните области:

01

Превенция на изпирането на пари

и финансирането на тероризма, съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и международните стандарти

03

Превенция и противодействие

на корупцията, предотвратяване на конфликт на интереси и гражданска конфискация (отнемане на незаконно придобито имущество)

02

Противодействие на вътрешни заплахи

и корпоративна корупция

04

Други

Ползи

Индивидуален подход

съобразен със специфичните нужди, изисквания и възможности на клиента

По-задълбочено и практическо

разглеждане и обсъждане на конкретни проблеми и казуси, възникващи в дейността на клиента, както и на възможностите за тяхното решаване, при спазване на най-високо ниво на конфиденциалност

Възможност

за индивидуално изготвяне и презентиране на материали по предварително зададени от клиента теми, съобразени с неговите изисквания

Степенувано поднасяне на информацията

според нивото на трудност и задълбоченост, при съобразяване на индивидуалните нужди на различните служители на клиента и степента на техните познания, свързани с отговорностите им по изпълнението на нормативните задължения

Проверка и документиране

на нивото на познанията на служителите по съответната материя чрез индивидуално изготвяне на изпитни материали, моделирани според нуждите на клиента и съобразени с темите на обучението

Подобряване качеството

на предлаганите услуги и повишаване подготовката на задължените лица и създадените към тях Специализирани служби по ЗМИП

Натрупване

на допълнителни специализирани познания и подготовка по прилагане на мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма, корупцията и конфликта на интереси в организационната единица

Минимизиране

на финансовия, регулаторния и репутационния риск чрез осигуряване на възможност за постигане на едно по-високо ниво на нормативно съответствие и ефективност при прилагането на нормативните изисквания

Придобиване

на по-задълбочени познания за добрите практики в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, с което се осигурява на обучаемите лица възможността за актуализиране и подобряване на внедрените вътрешни процедури, както и за вземане на адекватни и правилни решения по различни казуси

Осигуряване на възможност

да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице при евентуално възникване на случаи на съмнителни операции, сделки и клиенти, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм, да се създаде адекватна и съобразена с установения и оценен риск вътрешна организация за реакции при реализиране на подобни сценарии, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност и специфична квалификация на отговорните служители

Повишаване капацитета

на обучаемите лица да подобряват вътрешните си бизнес практики и процеси, да повишат нивото на вътрешна сигурност и да придобият нови теоретични и практически познания за начините за засичане и установяване на вътрешни заплахи и вътрешнокорупционни практики, както и методите за противодействие и предотвратяване на такива заплахи

Изпълнение на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП

 за осигуряване на обучение на служителите на задължените лица за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им, включително чрез обучения, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма

Сертифициране

На лицата, присъствали на вътрешнофирмени обучения на теми, свързани с прилагането на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и други относими актове, се издават поименни сертификати, които се признават от държавните надзорни органи за целите на документиране изпълнението на задълженията на лицата по чл. 4 от ЗМИП за провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения по приложението на нормативната уредба и поддържане на квалификацията на задължените лица и техните служители, отговорни за изпълнението на законовите изисквания.

Продължителност и обхват

Продължителността на вътрешнофирмените обучения може да е различна и да варира от няколко часа (сутрешна или следобедна сесия), през целодневно обучение (в рамките на до 8 астрономически часа) до 2 или 3 дни, с провеждане на „workshop“ и симулиране на различни практически ситуации и казуси, като например установяване на отношения с рискови клиенти и предприемане на необходимите мерки спрямо тях, установяване на случаи на съмнение за ИП/ФТ и предприемане на действия в такива ситуации съобразно нормативните изисквания, комплектуване на клиентски досиета, последващи проверки на държавни надзорни органи и др.

Цена

Цените за организиране и провеждане на вътрешнофирмени обучения е изключително конкурентна на условията на българския пазар на такива услуги и ще бъде дискутирана при проявен от Ваша страна интерес, като можем да предложим преференциални условия при по-голям брой участници в обучението и/или изявен интерес за провеждане на повече от едно обучение. Цените могат да варират и в зависимост от начина на провеждане на семинарите/обученията (присъствено или дистанционно) и тяхната продължителност (съобразно вида и броя на избраните теми).

Презентационни материали

Изпитни материали

(ако са предварително заявени от клиента)

Задълбочено разглеждане

на конкретни въпроси и казуси, свързани със специфичната дейност на клиента

Провеждане на специален практически „workshop”

(при заявка от клиента и само при обучения с продължителност минимум 8 часа)

Поименни сертификати

за участие в обучението

Преференциални цени

при последващо използване на която и да е от нашите услуги

Лектори

Дружеството работи с висококвалифициран екип от признати на национално и международно равнище експерти с дългогодишен опит и изключително задълбочени познания за теорията и практиката в съответните сфери на дейност, както и с високо ниво на презентационни и комуникационни умения.

Всички наши лектори са действащи практици, които имат зад гърба си дълги години трудов стаж, натрупан както в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, така и в различни сфери на частния сектор.

Дългогодишен опит и
задълбочени познания

Заявки за вътрешнофирмени
обучения

Своите заявки за организиране и провеждане на вътрешнофирмени обучения можете да изпращате на адреса на електронната поща на дружеството, или да ни се обадите, като използвате данните за връзка с нас, посочени в раздел Контакти.

При изпращане на заявка по електронната поща следва да изпратите следната информация:

⦁     Вашите имена

⦁     Наименованието на Вашата фирма/организация

⦁     Данни за контакт с Вас

⦁     Кратко описание на вида и продължителността на обучението, което желаете да бъде организирано

⦁     Очакван брой на обучаемите лица

НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ