Вътрешни правила и оценки на риска

Видове документи

Предоставяме професионални услуги по изготвяне на всякакви задължителни вътрешнонормативни документи за всички категории задължени лица по ЗМИП и ЗПКОНПИ, включително:

Вътрешни правила

за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (ВПКПИПФТ), съгласно изискванията на чл. 101 от ЗМИП

Собствени оценки на риска

от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, съгласно изискванията на чл. 98 от ЗМИП и чл. 60 от ППЗМИП

Секторни оценки на риска

от изпиране на пари и финансиране на тероризъм по чл. 100 от ЗМИП, предназначени за професионални организации и сдружения на лицата по 
чл. 4 от ЗМИП

Вътрешнонормативни документи

по ЗПКОНПИ и актовете по
прилагането му

Всички видове приложения

формуляри и други необходими съпътстващи документи

Принципи на работа

Всички документи се изготвят в пълно съответствие с действащата нормативна уредба в съответната сфера, като същевременно се съобразяват и моделират според специфичните нужди на клиента и особеностите на извършваната от него дейност.

За целите на изготвянето на индивидуални и секторни оценки на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризъм се използват изпробвани и утвърдени в практиката методи и матрици, при спазване на принципите, заложени в международните стандарти на Financial Action Task Force (FATF) и насоките на Европейските надзорни органи (EBA, ESMA, EIOPA), както и на изискванията на ППЗМИП по отношение на изготвянето на такива оценки.

Нашите консултанти

Консултантите в нашия екип имат изключително високо ниво на експертиза, както и богат практически опит в работата с подобен тип документи.

Практиката им е натрупана както в работата по консултиране и изготвяне на вътрешнофирмени документи на редица търговски дружества от финансовия и нефинансовия сектор, държавни предприятия, професионални и съсловни организации и сдружения, така и в работата им в държавни надзорни и регулаторни органи, където също са изпълнявали важни функции по изготвяне на методики за оценка на риска, секторни и индивидуални оценки на риска на поднадзорни лица, наръчници за осъществяване на риск базиран надзор и проверка и утвърждаване на вътрешни правила на задължени по ЗМИП лица.

Управителят на дружеството е съставител на текстовете на разпоредбата на чл. 101, ал. 2 от ЗМИП, залагащи изискванията към съдържанието на вътрешните правила и връзката им с различните видове оценки на риска по закона.