Лектор

Иван Кавръков

     Юрист с над 10 години юридически опит
     Управител на „Ей Ем Ел Сълюшънс“ ЕООД
     Външен хоноруван експерт към Съвета на Европа
   Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите по прилагането на международните стандарти на FATF

   Управител и член на Управителния съвет на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)

   Един от основните съставители на текста на действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр. 27 от 27 Март 2018 г.)

   Бивш служител в звеното за контрол над задължените лица в специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“ (САД ФР – ДАНС) в периода 2012 г. – 2016 г.

   Бивш служител на Комисия за финансов надзор (КФН), отдел „Специализиран надзор на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“ в периода 2020 г. – 2021 г.

   В качеството си на служител на САД ФР – ДАНС и КФН, както и по време на дейността си като частен правен консултант, е лектор на десетки обучения и семинари в страната и в чужбина, като е обучавал както лица от частния финансов и нефинансов сектор, така и представители и служители на държавни органи и институции

   Консултира и съдейства на редица големи търговски дружества, държавни предприятия, професионални и съсловни организации и сдружения при разработването на вътрешните им правила, изготвянето на секторни и индивидуални оценки на риска, обучението на техните служители и членове и подобряването на вътрешната им организация по прилагане на нормативните изисквания

   В края на 2017 г. и началото на 2018 г. участва като външен хоноруван експерт на Съвета на Европа в съвместен проект с Европейския съюз, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на Република Киргизстан по отношение на съответствието му с изискванията на Варшавската конвенция (CETS 198), за което изготвя писмен доклад, който е представен на държавата;

   Завършил е висше образование по специалност „Право“ в Нов Български Университет

   Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери