Иван Кавръков

ЛЕКТОР

Иван Кавръков

Юрист с над 14 години юридически опит

Управител на „Ей Ем Ел Сълюшънс“ ЕООД
Управител на „Риск Мениджмънт Систъмс“ ООД
Външен хоноруван експерт към Съвета на Европа
– Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите по прилагането на международните стандарти на FATF;

– Един от основните съставители на текста на действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари (в първоначалната му редакция, обнародвана в ДВ. бр. 27 от 27 Март 2018 г.);

– Бивш служител в отдел „Контрол над задължените лица“ в специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“ (САД ФР – ДАНС) в периода 2012 г. – 2016 г.;

– Бивш служител в отдел „Специализиран надзор на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“ в Комисия за финансов надзор (КФН) в периода 2020 г. – 2021 г.;

– В качеството си на служител на САД ФР – ДАНС и КФН, както и по време на дейността си като частен правен консултант, е лектор на десетки обучения и семинари в страната и в чужбина, като е обучавал както лица от частния финансов и нефинансов сектор, така и представители и служители на държавни органи и институции;

– Консултира и съдейства на редица големи търговски дружества, държавни предприятия, професионални и съсловни организации и сдружения при разработването на вътрешните им правила, изготвянето на секторни и индивидуални оценки на риска, обучението на техните служители и членове и подобряването на вътрешната им организация по прилагане на нормативните изисквания;

– В края на 2017 г. и началото на 2018 г. участва като външен хоноруван експерт на Съвета на Европа в съвместен проект с Европейския съюз, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на Република Киргизстан по отношение на съответствието му с изискванията на Варшавската конвенция (CETS 198), за което изготвя писмен доклад, който е представен на държавата;

– Завършил е висше образование по специалност „Право“ в Нов Български Университет;

– Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери