Лектор

Иван Кавръков

     Юрист с над 10 години юридически опит
     Управител на „Ей Ем Ел Сълюшънс“ ЕООД
     Външен хоноруван експерт към Съвета на Европа

Лектор

Д-р Антон Михайлов

     Юрист с над 19 години юридически опит
     Доктор по национална сигурност от Военна академия „Г. С. Раковски“
     Ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ и ръководител на Специализирана служба по ЗМИП във финансова институция

Лектор

Трифон Трифонов

     Юрист и икономист с над 13 години опит
     Хоноруван преподавател в УНСС по дисциплините „Противодействие и превенция изпирането на пари“, „Методи и индикатори за измерване на корупцията“ и „Отнемане на незаконно придобито имущество“