ЗА НАС

Кои сме ние

„Ей Ем Ел Сълюшънс” ЕООД е търговско дружество, специализирано в предоставянето на правни услуги и консултации в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, финансирането на тероризма, корупцията, конфликта на интереси и вътрешните заплахи.

Основна целева група на предлаганите от дружеството услуги са задължените лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) както и задължените субекти по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

НАШИТЕ

Основни цели

Дружеството се стреми да предоставя качествени консултантски услуги, семинари, обучения, оценки на вътрешно-организационните процеси при лица и дружества от частния сектор, както и професионално съдействие при изготвянето на задължителни по закон вътрешно-нормативни документи. Целта е повишаване осведомеността на задължените лица за:

Рисковете

от изпиране на пари, финансиране на тероризъм, корупция, конфликт на интереси и от възникването на вътрешни заплахи

Практическите способи

за оценка, установяване, управляване и минимизиране на тези рискове

Възникващите

по силата на закона задължения за прилагане на мерки за превенция и противодействие на подобни финансови престъпления

Добрите практики

при реалното приложение и изпълнение на изискванията на нормативната уредба и международните стандарти в тези сфери
По този начин целим да осигурим възможност за обучаемите лица:

Да подобрят

вътрешните си бизнес практики и процеси

Да повишат

нивото на вътрешна сигурност и да придобият нови
теоретични и практически познания

Да осигурят

придобиването на необходимата професионална
ориентираност и специфична квалификация на
отговорните им служители

Да подобрят
вътрешните си бизнес практики и процеси

Да повишат
нивото на вътрешна сигурност и да придобият нови теоретични и практически познания
Да осигирят
придобиването на необходимата професионална ориентираност и специфична квалификация на отговорните им служители

Като краен резултат, с предлаганите от дружеството услуги се цели постигането на най-високо ниво на ефективност и нормативно съответствие от страна на задължените лица и субекти по ЗМИП и ЗПКОНПИ, което от своя страна води до минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск и осигуряване на едно по-високо ниво на предвидимост, чрез осигуряване на възможност да се прогнозира ефектът върху дейността им.

НАШАТА

Визия

Стремим се да се придържаме неотменно към девиза си, като предлагаме „Винаги правилните решения“ за бизнеса, моделирани съобразно специфичните нужди на всеки клиент.

Целейки да отговорим на високите стандарти и изисквания на нашите клиенти, ежедневно се стараем да предлагаме най-висококачествени и професионални услуги и непрекъснато да надграждаме постигнатото, като постепенно, но сигурно развиваме и разширяваме полето си на дейност и непрестанно повишаваме нивото на квалификация.

Целим се в създаването на трайни и стабилни партньорски отношения, основани на доверие и сигурност, а най-голямото ни желание е единствената ни реклама да е пълната удовлетвореност на нашите клиенти.